PHẦN MỀM KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP ACCOMNET 2013       Trang chủ

-         Tính năng hiện đại và chuyên nghiệp vượt trội

-         Miễn phí một năm cho doanh nghiệp mới thành lập

-         Giảm giá 50 % cho doanh nghiệp chuyển từ phần mềm KTDN khác

-         Giảm giá 40 % cho doanh nghiệp ở xa, cài đặt qua mạng

Gói Sản phẩm/ Dịch vụ

Đơn giá (VND)

Đơn vị tính

Mô tả chi tiết

Mua mới AccomNET 2013 Desktop

Express

Miễn phí

Gói

- Không hạn chế tính năng
- Không hạn chế thời hạn sử dụng
- 30 chứng từ/phân hệ

Starter

Miễn phí

Gói

- Không hạn chế tính năng
- Không hạn chế số lượng chứng từ
- Miễn phí sử dụng một năm cho Doanh nghiệp mới thành lập trong ṿng 9 tháng

Online Leasing (thuê trên server Cty Accom)

Xem

Xem

Xem (Không áp dụng giảm giá 50%)

Standard

3.950.000

Gói

Phần mềm kế toán ACCOMNET 2013 - 07 phân hệ: Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Kho, Thuế, Tổng hợp
(Bao gồm 01 bộ tài liệu, 01 DVD ghi bộ cài sản phẩm cùng GPSD)

Professional

4.950.000

Gói

Phần mềm kế toán ACCOMNET 2013 - 09 phân hệ: Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Kho, Thuế, Tổng hợp, Tài sản cố định, Tiền lương)
(Bao gồm 01 bộ tài liệu, 01 DVD ghi bộ cài sản phẩm cùng GPSD)

Enterprise

6.950.000

Gói

Phần mềm kế toán ACCOMNET 2013 - đầy đủ 13 phân hệ: Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Kho, Thuế, Tổng hợp, Tài sản cố định, Tiền lương,Giá thành, Kế hoạch, Phê duyệt, Hợp nhất
(Bao gồm 01 bộ tài liệu, 01 DVD ghi bộ cài sản phẩm cùng GPSD)

Ngôn ngữ

2.000.000

Ngôn ngữ

Thêm 1 ngoại ngữ ngoài tiếng Việt

Giá Dịch vụ Đào tạo

Đào tạo tập trung

950.000

Người/khóa

Đào tạo tập trung khóa 02 ngày tại Tp.HCM (định kỳ 01 tháng/khóa)

Đào tạo trực tiếp tại đơn vị

3.950.000

Khóa

Cài đặt và hướng dẫn sử dụng trực tiếp tại đơn vị trong 02 ngày

Thiết lập dữ liệu ban đầu

Từ 1.000.000

Công ty

Thiết lập từ file Excel dữ liệu hiện có

Lưu ư: Báo giá có hiệu lực từ ngày 01.01.2013 , các thay đổi sẽ được thông báo trên www.phanmemketoan.org